дайте оценку конституции польши

дайте оценку конституции польши

 1. pyaterku polutchat
 2. Не думаю, что хуже, чем в других странах, например, в России ))).
 3. хорошая Конституция…
 4. Зачем Вам Польша, давайте оценим Зимбабве.
 5. В Польше, у кого больше тот и пан.
 6. польша всегда старалась уседеть на двух стульях. Между Россией и западом. . Сейчас ей это удается.
 7. ляхи-пся крев и такая же у них конституция
 8. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  W trosce o byt i przysz#322;o#347;#263; naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku mo#380;liwo#347;#263; suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Nar#243;d Polski — wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zar#243;wno wierz#261;cy w Boga b#281;d#261;cego #378;r#243;d#322;em prawdy, sprawiedliwo#347;ci, dobra i pi#281;kna, jak i nie podzielaj#261;cy tej wiary, a te uniwersalne warto#347;ci wywodz#261;cy z innych #378;r#243;de#322;, r#243;wni w prawach i w powinno#347;ciach wobec dobra wsp#243;lnego Polski, wdzi#281;czni naszym przodkom za ich prac#281;, za walk#281; o niepodleg#322;o#347;#263; okupion#261; ogromnymi ofiarami, za kultur#281; zakorzenion#261; w chrze#347;cija#324;skim dziedzictwie Narodu i og#243;lnoludzkich warto#347;ciach, nawi#261;zuj#261;c do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowi#261;zani, by przekaza#263; przysz#322;ym pokoleniom wszystko, co cenne z ponadtysi#261;cletniego dorobku, z#322;#261;czeni wi#281;zami wsp#243;lnoty z naszymi rodakami rozsianymi po #347;wiecie, #347;wiadomi potrzeby wsp#243;#322;pracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich do#347;wiadcze#324; z czas#243;w, gdy podstawowe wolno#347;ci i prawa cz#322;owieka by#322;y w naszej Ojczy#378;nie #322;amane, pragn#261;c na zawsze zagwarantowa#263; prawa obywatelskie, a dzia#322;aniu instytucji publicznych zapewni#263; rzetelno#347;#263; i sprawno#347;#263;, w poczuciu odpowiedzialno#347;ci przed Bogiem lub przed w#322;asnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucj#281; Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla pa#324;stwa oparte na poszanowaniu wolno#347;ci i sprawiedliwo#347;ci, wsp#243;#322;dzia#322;aniu w#322;adz, dialogu spo#322;ecznym oraz na zasadzie pomocniczo#347;ci umacniaj#261;cej uprawnienia obywateli i ich wsp#243;lnot.

  Wszystkich, kt#243;rzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej t#281; Konstytucj#281; b#281;d#261; stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbaj#261;c o zachowanie przyrodzonej godno#347;ci cz#322;owieka, jego prawa do wolno#347;ci i obowi#261;zku solidarno#347;ci z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszon#261; podstaw#281; Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Ще Польска не сгинела! )))

Leave a Comment